Kosten en vergoeding

Zorgverzekeringswet
De kosten voor behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringwet, mits u een geldige verwijzing heeft en mits u instemt met een DSM geclassificeerde diagnose.
Uw huisarts maakt een inschatting aan de hand van de ernst van uw klachten welke vorm van hulpverlening daarbij het beste past, GB-GGZ of G-GGZ.

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ. Dit wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) genoemd. De zorgprestatie bepaalt de hoogte van de vergoeding. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult diagnostiek of consult behandeling. Voor meer informatie klik hier

Zorgvraagtypering
Alle cliënten worden bij aanvang van de behandeling getypeerd volgens een voorgeschreven zorgvraagtyperingsmethodiek. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijk en geeft informatie over de verwachtte behandelinzet. Het zorgvraagtype moet worden vermeld op de factuur.

Perspectief
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis (natura- of restitutiepolis) én of Perspectief een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. Indien Perspectief WEL een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden de kosten, na aftrek van het verplichte eigen risico, 100% vergoed.
Indien Perspectief GEEN contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u bij sommige restitutiepolissen het marktconforme tarief volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u 60-80% vergoed van het marktconforme NZa tarief. Het overige deel betaalt u zelf, bovenop het eigen risico. Raadpleeg hiervoor de zorgpolis. Ook is het mogelijk dat u zelf betaalt (zelfbetaler). Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via het ZPM te registreren en te declareren. De factuur wordt dan ook volgens deze regels opgesteld.

Voor 2024 heeft Perspectief een contract met de volgende zorgverzekeraar:
VGZ (VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, Univé, ZEKUR en ZEKUR natura).

De tarieven van Perspectief kunt u opvragen in de praktijk.
Ook op de site van de LVVP (cliënten) kunt u nog meer lezen over de vergoedingsregeling.

No Show
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak via de e-mail. Als u een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 24 uur) worden er kosten bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor situaties waarin overmacht (ziekte, ongeval, etc.) een rol speelt. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet. De kosten bedragen € 70,- per no-show.